História obce Breznica História obce Breznica

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1404. Obec patrila k hradnému panstvu Stropkov, kde v tom čase vládli ,,Perenyiovci“, od roku 1567 ,,Pethovci“ a od 18. storočia rodina ,,Hadik Barkoczymu“. Vystriedala niekoľko názvov: r. 1404 ,,Wrezniche“, r. 1408 ,,Breza“, r. 1430 ,,Antiguabriza“, r.1454 ,,Nagbriza“, r. 1773 ,,Welka Breznicza“ a od roku 1927 ,,Breznica“.  

Obec bola postavená a žila na slovenskom poddanskom práve a podľa toho platila najvyššie dane a poplatky. Kým v roku 1454 mala 5,5 usadlosti, 12 sedliakov a 5 žedliarov. V roku 1715 tu žilo len 7 sedliakov a 4 žedliari. V roku 1767 sa počet usadlostí zvýšil na 21. V roku 1787 mala obec 462 obyvateľov, v roku 1828-555 obyvateľov, v roku 1900-459 obyvateľov, v roku 1991- 705 obyvateľov a v súčasnosti je evidovaných 208 domov. Dnes v obci žije 813 obyvateľov.

V 15. storočí bol v obci postavený drevený kostol sv. mučeníkov Kozmu a Damiána so samostatnou zvonicou a jedným zvonom. Terajší kostol zasvätený sv. Jozefovi bol vybudovaný v roku 1763. V 15.–16. storočí bola obec farnosťou. Dôvod zániku farnosti nie je známy. Od roku 1997 je znova farnosťou s filiálkou Sitníky a Nižná Olšava.

V 15. storočí bol postavený umelý rybník s rozlohou cca 1,5 ha a vodný mlyn na 3 kamene. V 16. storočí stará farská budova a v 2. polovici 18. storočia panský majer a budova pre správcu majetku kaštieľ. V roku 1903 pribudla budova štátnej ľudovej školy, učilo sa maďarsky. V rámci povojnovej obnovy v roku 1947-1949 bolo postavených 18 domov a v roku 1957 ďalších 7. Domy boli postavené väčšinou svojpomocne.

28. októbra 1950 bola obec elektrifikovaná a bol napojený miestny rozhlas. V roku 1959 bol postavený kultúrny dom a následne v roku 1960 boli upravené cesty a postavené dva mosty na miestnom potoku a predajňa. V roku 1976 bola v obci postavená požiarna zbrojnica, cesta na cintorín a vodovod. V roku 1981bola daná do užívania materská škola a o tri roky neskôr bola obec splynofikovaná. V obci bol v roku 1997 postavený Dom nádeje a začalo sa s výstavbou kanalizácie a neskôr bol v obci v roku 2003 obnovný obecný rozhas. O rok neskôr boli dokončené a skolaudované šatne a tribúna TJ. V roku 2011 bola zrekonštruovaná budova MŠ a ZŠ a vybudované detské ihrisko, v roku 2012 bola zrekonštruovaná spoločensko-kultúrna sála obecného úradu a sociálne zariadenia. V roku 2013 bola započatá výstavba 14-bytovej jednotky, ktorá bola dokončené v roku 2014.

Do 22. júna 1888 a vyučovalo v cirkevnej škole v bývalej farskej budove. Vyučovali cirkevní pracovníci alebo ľudia nimi poverení. Posledným učiteľom bol G. Duplinský s manželkou. Od roku 1903 do roku 1918 v novej budove školy vyučovala E. Keyvari v maďarčine. V roku 1920 až 1923 učiteľ Kaszay zaviedol pravidelnú školskú dochádzku s vyučovacím jazykom slovenským.

Od roku 1937 až do roku 1963 v obci pôsobilo ochotnícke divadlo. V roku 1960 bolo v obci otvorené stále kino, kde sa premietalo 3 krát do týždňa.

Chotár obce tvoria dve časti: rovinatá a väčšia svahovitá, kde prevládajú sprašové hliny. V lesoch prevládajú buk, hrab, breza, osika a borovica. Zo zvierat tu žije jeleň, diviak a v menšom počte jazvec, zajac, vlk, líška, kuna a rys. Vtáctvo je zastúpené rôznymi druhmi, ktoré tu zimujú, ale aj prilietajú na hniezdenie.